Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  głównąRegulamin

Obrad Walnego Zebrania Członków

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.
 3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia
 4. Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

 

§ 2

 Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

 1. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 1.

§ 3

 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

 
§ 4

 1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział

1)        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2)        z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

 
§ 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 1 – są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

  

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

Sprawy wyborcze

§ 7

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 25 ust.2 statutu Stowarzyszenia.

 
§ 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 
§ 9

 1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:

1)      Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwóch członków Zarządu.

2)      Komisja Rewizyjna – składająca się z 2 członków.

 1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków:

1)      prezesa,

2)      członków Zarządu w liczbie 4 osób

3)      Komisję Rewizyjną w liczbie 2 osób.

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w każdym czasie na umotywowany wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia (po przekroczeniu liczby ogólnej członków 45 musi to być co najmniej 30 członków Stowarzyszenia ).
 2. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.
 3. W razie ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w ilości nie większej niż 1/3, organy te mogą dokooptować do pełnego składu innych członków Stowarzyszenia. W razie ustąpienia większej ilości niż 1/3 składu, należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia nowych wyborów.

 Głosowanie

§ 11

 1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:

1)      prezesa Stowarzyszenia – na karcie wyborczej pozostawia się maksymalnie jedno nie skreślone nazwisko,

2)      członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się maksymalnie 4 nazwiska nie skreślone.

3)      członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się maksymalnie 2 nazwiska nie skreślone.

 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w ust. 1 pkt 1 – 3.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 4. Inne głosowania, z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia, odbywa się jawnie.
 5. Na żądanie 1/2 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Podejmowanie uchwał

§ 12

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 25 ust.2 statutu oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 37 i § 38 ust.1 w statucie Stowarzyszenia). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. W przypadku braku quorum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, co najmniej 1 godzinę po pierwszym terminie drugi termin posiedzenia. (termin ten podany jest w zawiadomieniu o zebraniu). Uchwała zostaje przyjęta zwykłą większością głosów członków obecnych.

 

Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 13

1.      Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 12 ust. 1.

2.      W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3.      Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 14

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 15

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1)      przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad

2)      zarządza wybory Sekretarza

3)      sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,

4)      udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

5)      sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6)      wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7)      podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

8)      po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 16

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Przepisy końcowe

§ 17

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

 

 

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków  został  przyjęty  Uchwałą  Nr II/3/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „PUCH OSTU”,  odbytego   w Szklarskiej Porębie  w dniu  24 października  2018 roku. .

 


           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl