Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną


Regulamin KOMISJI REWIZYJNEJ

§1

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§2

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji i składa się z dwóch członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i  sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§3

 1. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.
 2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§4

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§5

Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę Stowarzyszenia, a zebrania Komisji mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

 

§6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

 

§7

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.
 2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
 5. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
 6. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

 

§8

 1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§9

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo

skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny, również spoza

Stowarzyszenia.

§10

 1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności jej wszystkich członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 3. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach, głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego, korespondencyjnego lub poczty elektronicznej.

 

§11

 1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
 2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej  został  przyjęty  Uchwałą  Nr II/5/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „PUCH OSTU”,  odbytego   w Szklarskiej Porębie  w dniu  24 października  2018 roku. .


 


e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl