Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną


                       Regulamin  ZARZĄDU

§ 1

 1. Zarząd Stowarzyszenia „PUCH OSTU” w Szklarskiej Porębie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto Szklarska Poręba.

 

§ 2

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 3

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności 2/3 ogólnej liczby członków,  z zastrzeżeniem  § 25 ust.2 statutu Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik i dwaj członkowie.
 3. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
 4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona skarbnika i wiceprezesa.
 5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 4

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

 


§ 5

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub rozporządzenia mieniem Stowarzyszenia wymagają każdorazowo podpisów dwóch osób spośród niżej wymienionych : prezesa, wiceprezesa, skarbnika, upoważnionego członka Zarządu.

 

§ 6

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes,  skarbnik i inne określone przez Zarząd.

 

§ 7

Do zadań Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 3. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 5. określanie szczegółowych kierunków działania,
 6. opracowywanie preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zabranie Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. określanie wysokości składki członkowskiej,
 10. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 11. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów
 12. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
 13. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 14. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 15. przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego oraz w razie prowadzenia działalności gospodarczej programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną

 

§ 8

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) w sprawach członkowskich:

1.    przyjmowanie oraz skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,

2.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

3.    przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

4.    wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

5.    występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

 

b) w sprawach Walnego Zebrania Członków:

6.    zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych na ostatnie Walne Zebranie Członków,  na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,

7.    przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,

8.    przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:

-       zmian w statucie Stowarzyszenia,

-       postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

-       przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

-       wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,

-       opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej

-       ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

-       proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

 

9.    udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności

 

c) w sprawach majątkowych:

10.     pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

11.     inicjowanie i, w miarę możliwości, prowadzenie działalności gospodarczej

 

§ 9

1.      Zebrania Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2.      W zebraniach mogą brać udział : członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia.

 

§ 10

1.      Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, listę obecności członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują Prezes i  protokolant.

2.      Do protokołu z posiedzenia Zarządu dołącza się treść podjętych uchwał.

 

§ 11

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4/5 ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
 2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Na podstawie uchwały pełnego składu  Zarząd  może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu..

 

§ 12

 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
 3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

 

§ 13

 1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
 2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

 

§ 14

 

 1. Zarząd może powołać Biuro Zarządu do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia.
 2. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura Zarządu, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
 3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.
 4. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.
 5. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

 

§ 15

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia został  przyjęty  Uchwałą  Nr II/4/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „PUCH OSTU”,  odbytego   w Szklarskiej Porębie  w dniu  24 października  2018 roku. .

 

 


           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl