Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną
                       Statut Stowarzyszenia  - nowy  (uchwalony 24 X 2018 r.)


S T A T U T      S T O W A R Z Y S Z E N I A  

o nazwie    Stowarzyszenie „PUCH OSTU”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie  „PUCH OSTU”  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie wiedzy, rozwój kultury, krzewienie kultury fizycznej, wspomaganie działań placówek oświatowych i kulturalnych  na terenie miasta Szklarska Poręba i poza nim oraz tworzenie nowych placówek umożliwiających rozwijanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. Szczególnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie postaci oraz twórczości Jana Izydora Sztaudyngera poety i fraszkopisarza, przez pewien okres mieszkańca Szklarskiej Poręby.

 

§ 2

1.      Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Szklarska Poręba.

2.      Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji – jest nim  – kwiat ostu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z  kolejnymi nowelizacjami)  i niniejszego statutu;  z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

1.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2.      O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5.

 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Propagowanie postaci i twórczości Jana Izydora Sztaudyngera poety i fraszkopisarza.

2.      Upowszechnianie oświaty, kultury oraz sportu na terenie miasta Szklarska Poręba i poza nim.

3.      Wspomaganie szkół w ich zadaniach: wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i innych, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zwanym dalej Szkołą.

4.      Współpraca międzynarodowa  mająca na celu rozwój edukacji, kultury i sportu w regionie.

5.      Promowanie twórców regionu.

6.      Dokumentowanie historii i osiągnięć Szkoły.

7.      Promowanie Szkoły i wartości tworzących jej tradycje.

8.      Upowszechnianie historii Szklarskiej Poręby oraz walorów przyrody i krajobrazu otaczających ją gór.

9.      Wspomaganie członków Stowarzyszenia w rozwoju zawodowym, zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

10.  Wspieranie i organizowanie edukacji dla osób w wieku pozaszkolnym.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.       Gromadzenie środków finansowych i realizowanie wszelkich projektów związanych z postacią Jana Izydora Sztaudyngera.

2.      Gromadzenie środków finansowych i wspieranie finansowe wszelkich działań związanych z oświatą, wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi  na terenie miasta, Szkoły i regionu,

3.       Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z historią i rozwojem Szkoły oraz dokumentów związanych z życiem i twórczością Jana Sztaudyngera.

4.      Inicjowanie, organizowanie lub wspieranie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla środowiska szkolnego i lokalnego.

5.      Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia z absolwentami Szkoły, z byłymi i obecnymi pracownikami Szkoły oraz jej uczniami.

6.      Współpraca przy organizowaniu obchodów jubileuszowych Szkoły.

7.      Współudział w realizacji celów oświatowych Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem promowania uczniów zdolnych (w tym również finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów).

8.      Organizowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia, absolwentów i pracowników Szkoły.

9.      Organizowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy członków Stowarzyszenia, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

10.  Organizowanie zajęć edukacyjnych, kursów, szkoleń dla osób w wieku pozaszkolnym.

11.  Wspieranie działań na terenie Szkoły i miasta mających na celu upowszechnianie wiedzy o Szklarskiej Porębie, Karkonoszach i Górach Izerskich.

12.  Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.   

 

§ 9

Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania zainteresowanych problematyką wiążącą się z realizacją określonego jednego albo kilku celów statutowych.

 

§ 10

1.      Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2.      Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 11

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

§ 12

1.      Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz wolontariacie. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2.      Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków założycieli;

2)      członków zwyczajnych;

3)      członków wspierających;

4)      członków honorowych.

§ 14

1.      Członkiem założycielem jest osoba pełnoletnia, która była obecna podczas zakładania Stowarzyszenia, wzięła udział  w zebraniu założycielskim i podpisała listę obecności.

2.       Członek założyciel w dalszej pracy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 15

3.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

4.      Małoletni mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach określonych w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 16

1.      Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd  Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie rekomendacji i pisemnej deklaracji kandydata.

2.      Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 17

1.      Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1)      przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art.3 ust.3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

2)      wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3)      posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

4)      korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

5)      prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;

6)      korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;

7)      prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.

 

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)      swoją  postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2)      dbać o jego dobre imię;

3)      aktywnie uczestniczyć w pracach  i realizacji  celów  Stowarzyszenia;

4)      przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

5)      postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;

6)      regularnie opłacać składki członkowskie;

7)      zawiadamiać Stowarzyszenie o zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej.

§ 18

1.      Osoby fizyczne i prawne bez względu na ich miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.      W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3.      Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4.       Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 17 oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 19

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, bądź wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

 

§ 20

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 21

1.      Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2.      Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały w następujących przypadkach:

1)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;

2)      śmierci członka.

3.      Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały w  następujących wypadkach:

1)      prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

2)      za uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia;

3)      popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

4)      z  powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

5)      nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.

4.      Od podjętej przez Zarząd uchwały w sprawach określonych w ust. 3 pkt. 1)  i pkt. 3) członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

2.      Wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

3.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a mandaty wygasają po upływie kadencji lub z chwilą odwołania.

 

§ 23

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Walne Zebrania Członków są:

1)      zwyczajne;

2)      nadzwyczajne.

3. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1)      wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;

2)      zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej;

3)      udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

4)      uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

5)      ustalenie wysokości składek członkowskich;

6)      podejmowanie uchwał dotyczących finansowania działań Stowarzyszenia;

7)      uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i jego zmian;

8)      wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

9)      uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

10)  nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

11)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

12)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania  Stowarzyszenia lub połączeniu z inną organizacją;

13)  podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 

§ 24

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

1)      wniosku Komisji Rewizyjnej;

2)      pisemnego wniosku co najmniej połowy członków na ostatnie Walne Zebranie Członków.

3.      Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.

4.      Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 25

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3  ogólnej liczby członków tych władz.

2.      Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej 2/3 liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.      Drugi termin, powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 1 godziny po pierwszym terminie.

4.      Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

5.      W razie ustąpienia członków Zarządu w ilości nie większej niż 1/4, organ ten  może dokooptować do pełnego składu innych członków Stowarzyszenia. W razie ustąpienia większej liczby niż 1/4 składu, należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia nowych wyborów.

6.      W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia nowych wyborów.

7.      Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w każdym czasie na umotywowany wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia (po przekroczeniu liczby ogólnej członków 45 musi to być co najmniej 30 członków Stowarzyszenia ).

 

§ 26

1.      W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;

2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

2.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

3.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – wybiera przewodniczącego Zebrania i sekretarza.

 

§ 27

1.      Zarząd składa się z pięciu członków Zarządu w tym: Prezesa,  Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch innych członków Zarządu.

2.      Zarząd i Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na  4-letnią kadencję.

3.      Zarząd  konstutuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

4.      Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

5.      Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 


 

§ 28

1.      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.      Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

3.      Zarząd może udzielać pełnomocnictw ogólnych i rodzajowych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

§ 29

1.      Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1)      realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;

3)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustalenie członkostwa;

4)      kierowanie bezpośrednio działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.

2.      Zarząd zbiera się w ustalonych  przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

3.      Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

4.      Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 30

1.      Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

3.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego  i  sekretarza.

4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;

2)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3)      przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

5)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 31

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 33

1.      Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)  ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;

2) inne prawa majątkowe;

3) środki pieniężne.

2.      Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie  może:

1)       być przekazywany  na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2)      służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich”.

3.  Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz „osób bliskich” nie może się odbywać na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.  Członkowie Stowarzyszenia nie mogą dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)      składek członkowskich;

2)      dotacji i subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

3)      środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej

4)      dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;

5)      dochodów z majątku Stowarzyszenia;

6)      dochodów z  ofiarności publicznej;

7)      dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

6.      Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.

7.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia – dysponuje  Zarząd

1)      samodzielnie – do wysokości rocznych składek wszystkich członków;

2)      za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną w postaci uchwały – powyżej tej kwoty,

3)      samodzielnie – w ramach dotacji celowej uzyskanej przez Stowarzyszenie. 

 

§ 34

Stowarzyszenie może przyjmować spadki i darowizny.

 

§ 35

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie może tworzyć spółki  i przystępować do już istniejących spółek.

 

 § 36

1.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala  Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Walnego Zebrania Członków.

2.      Dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub rozporządzenia mieniem Stowarzyszenia wymagają każdorazowo podpisów dwóch osób spośród niżej wymienionych : prezesa, wiceprezesa, skarbnika, upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 37

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności  co najmniej 2/3 członków .

 

§ 38

1.      Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

2.      Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Nowy statut  został  przyjęty  Uchwałą  Nr II/2/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „PUCH OSTU”,  odbytego   w Szklarskiej Porębie  w dniu  24 października  2018 roku. .


 
           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl