Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną
Organizacja Pożytku Publicznego

I  TY  możesz  przekazać  podatku  na  cele Stowarzyszenia

     Od 16 maja 2008 r. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego - sygnatura sprawy : WR.IX NS-REJ.KRS/006322/08/197,  ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Nr 107 (2956) z dnia 3.06.2008 r. pod poz. 72595


Stowarzyszenie PUCH OSTU  -  Klasyfikacja   PKD

94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

klasa ta obejmuje:

-      działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:

·       organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,

·       organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,

·       organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

·       organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych,

·       stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,

-      działalność stowarzyszeń konsumentów,

-      działalność związków motorowych,

-      działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, loże itp.,

-      działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,

-      działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,

-      działania wspierające myślistwo i łowiectwo,

-      działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną, sklasyfikowanej w 88.99.Z,

-      działalności profesjonalnych grup i organizacji artystycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0,

-      działalności klubów sportowych, sklasyfikowanej w 93.12.Z,

-      działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 94.12.Z.


85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

-      edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

-      działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

-      korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

-      działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

-      kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

-      kursy komputerowe,

-      naukę religii,

-      kursy udzielania pierwszej pomocy,

-      szkoły przetrwania,

-      szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

-      kursy szybkiego czytania,

-      pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.


88.99.Z   Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

-      pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,

-      działalność związaną z adopcją,

-      działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,

-      konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,

-      działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,

-      działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

-      działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

-      działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,

-      placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,

-      działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanej w 84.30.Z,

-      działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanej w 85.60.Z,

-      działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.90.Z.


93.19.Z   Pozostała działalność związana ze sportem

Podklasa ta obejmuje:

-      działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,

-      działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,

-      działalność związaną z organizacją lig sportowych,

-      działalność związaną z promocją imprez sportowych,

-      działalność przewodników górskich.

-      działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,

-      działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

-      działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

-      działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

-      organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,

-      działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.


79.90.B    Działalność w zakresie informacji turystycznej

85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie.

Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

 

Podklasa ta obejmuje:

-      zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),

-      obozy sportowe,

-      zajęcia gimnastyczne,

-      szkoły nauki jazdy konnej,

-      naukę pływania,

-      działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,

-      kursy sztuk walki, kursy jogi,

-      kursy gry w karty (np. brydż).

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.


85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

 

Podklasa ta obejmuje:

-      naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,

-      zajęcia z dziedziny sztuki,

-      kursy tańca,

-      szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,

-      szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,

-      szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,

-      kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,

-      szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,

-      szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,

-      szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.


90.04.Z   Działalność obiektów kulturalnych

Podklasa ta obejmuje:

-      działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic  oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

-      działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14.Z,

-      działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90.C,

-      działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.Z.


91.02.Z   Działalność muzeów

Podklasa ta obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:

-      muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,

-      muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,

-      pozostałe muzea wyspecjalizowane,

-      muzea na wolnym powietrzu.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

-      renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,

-      działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.


91.03.Z  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

-      konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,

-      renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.


91.01.B   Działalność archiwów

Podklasa ta obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:

-      gromadzenie zbiorów,

-      katalogowanie zbiorów,

-      wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,

-      wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.


90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Podklasa ta obejmuje:

-      działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

·   działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.

-      działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

 Podklasa ta nie obejmuje:

- działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

-      działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.


93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

-      eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,

-      działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),

-      transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,

-      obsługa stoków narciarskich,

-      wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,

-      działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym

-      działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.

-      działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),

-      działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

 

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

-      rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,

-      wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,

-      działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,

-      serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,

-      działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 90.01.Z.


91.04.Z   Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody

Podklasa ta obejmuje:

-      działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,

-      działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

-      działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.


58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza

Podklasa ta obejmuje:

-      wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:

·       katalogów,

·       materiałów reklamowych,

·       fotografii, rycin i pocztówek,

·       kartek z życzeniami,

·       formularzy,

·       plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,

·       pozostałych wyrobów drukowanych

-      wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

            

Podklasa ta nie obejmuje:

-      wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,

-      udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.


e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl